A-black.png

Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Integritetspolicy

Om personuppgifter

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.

Lagen innehåller bestämmelser om samtycke vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna att uppgifter får behandlas. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier.

 

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem

Rekryteringståget samlar in personuppgifter som för- och efternamn, telefonnummer och e-post, utbildning, arbetslivserfarenhet. Vi kommer även samla in uppgifter om din kost för att kunna tillgodose dina behov under dagen. I vissa fall behandlar vi information om funktionsnedsättning för att kunna anpassa arrangemangets miljöer. Uppgifterna till detta register kommer från personer som själva väljer att lämna sina personuppgifter till oss.

 

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

 • genom de personuppgifter du själv lämnar i intresseanmälan/bokning på denna webbsida
 • genom att använda cookies på våra webbplatser.

 

Vad använder vi uppgifterna till och hur länge sparar vi dem

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera dig om evenemanget, personuppgifter kommer även användas för att försöka matcha din profil med företag i Hudiksvall och behandlar därför även uppgifter om din utbildning och arbetslivserfarenhet. Personuppgifter kommer behandlas till och med 30 oktober 2018 och därefter gallras. 

Behandlingen av dina personuppgifter får göras om du har lämnat samtycke till behandlingen. Samtycke lämnar du i och med anmälan till rekryteringståget och du kan alltid återkalla det.

 

Kakor (cookies) på rekryteringstaget.se

På rekryteringstaget.se används kakor bland annat för att samla in statistik över besök på webbplatsen. Informationen används för att bättre förstå våra besökare så att vi kan utveckla och förbättra webbplatsen.

I din webbläsare har du möjlighet att begränsa hur kakor lagras på din dator. Du kan ställa in om du vill att kakor ska lagras automatiskt, om du vill ge ditt godkännande när en webbplats begär att få lagra en kaka eller om kakor inte ska sparas på din dator.

För mer information om kakor se:

 

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter

När du anmäler dig till rekryteringståget ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte för att kunna informera dig om arrangemanget Rekryteringståget och möjliggöra ditt deltagande.

 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta.

Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

 

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

 

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
 • om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke
 • och du återkallar samtycket;
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du
 • motsätter dig att uppgifterna behandlas;
 • om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som
 • sker efter en intresseavvägning och det inte finns
 • berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande
 • rätt; eller
 • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på:

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

 

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till kommunen eller till Datainspektionen.

 

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till:

 

Samtycke

När du anmäler dig till rekryteringståget ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte för att kunna informera dig om arrangemanget Rekryteringståget och möjliggöra ditt deltagande.  

 

Återkallande av samtycke

Enligt Dataskyddsförordningen artikel 7 (3) kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen sker via meddelande per brev eller e-post. Meddelandet om att återkalla samtycket måste innehålla information om vilken du är och vilka personuppgifter som återkallelsen gäller. 
Om du vill återkalla ditt samtycke mailar du oss på info@hna.se